Hem |  Nyhetsarkivet |  Om CVV |  Böcker | RapporterKalendarium |  In English

Om CVV

Sverige behöver en modernisering, en kreativ anpassning till informationsrevolutionens och den globala närhetens tid. Det är en värld av möjligheter som öppnar sig för oss, och det är vi själva som avgör om vi ska kunna ta del av dessa möjligheter. Detta gäller inte minst välfärdens organisation.

Vi måste gå vidare, vara nyfikna, uppfinningsrika och djärva, tänka om och tänka nytt i välfärdsfrågorna, hitta nya vägar, våga experimentera, samla goda erfarenheter, samtala om den nya dag som gryr. CVV bildades i mitten av 1999 och sedan dess har nästan trettio rapporter och böcker getts ut, och en omfattande mötesverksamhet utvecklats. CVV:s grundidé var att förmedla ett optimistiskt och framtidsinriktat budskap, som visar att en liberal förnyelse är möjlig inom välfärdsområdet.

Öppenhet har varit nyckelordet i vårt arbete. Vi har lämnat blockerande motsättningar och tron på att det bara finns en enda lösning av framtidens utmaningar, den enda vägen. I en tid av ökad rörlighet och individualisering, söker vi en mångfald av flexibla välfärdslösningar med stort utrymme för kreativt samarbete mellan politik, marknad och civilsamhälle. Lika viktigt är att inte styras av traditionella etiketter av typen "vänster och höger" utan söka över hela det politiska fältet efter de idéer som visar öppenhet och som bejakar det öppna samhällets ideal.

Vi har genom våra publikationer, debattinlägg och ”CVV-dagar” nått en växande krets av förnyelsevänner och gett impulser, som i dag betyder en hel del för såväl den allmänna välfärdspolitiska debatten som den konkreta utformningen av nya välfärdslösningar.

Vårt optimistiska och konkreta angreppssättet har varit vårt främsta kännemärke. Nästa alla CVV-rapporter berättar om pågående reformförsök eller utmynnar i konkreta reformförslag. Detta har gjort våra rapporter intressanta för de praktiker som dagligen arbetar med olika välfärdsverksamheter.

Med hjälp av ”det goda exemplet” har vi försökt lyfta fram positiva erfarenheter kring frihetens idéer och framtidens möjligheter.

Arbetsmetoden har varit att ge sig in på flera olika välfärdsområden samtidigt och öppna nya välfärdspolitiska debatter. Detta angreppssätt har varit både positivt och negativt. Den har gett vår verksamhet bred exponering, men den har inte tillåtit en fördjupning i alla valda teman. Två viktiga undantag har varit satsningen på utvärderingen av sjukvårdsreformen i Stockholms läns landsting och på amerikansk socialpolitik, där vi planerar ett flertal betydelsefulla publikationer. Detta är CVV – en välfärdspolitisk idéverkstad i en brytningstid och en mötesplats för dialog om framtidens möjligheter och vägen dit.

Så var planen – hur lyckades vi 2001?

Så var det tänkt. • Hur gick det?
CVV:s verksamhetsmål kan sammanfattas i fyra punkter:

1) Erbjuda en konstruktiv mötesplats för samtal om välfärdens förnyelse.

• CVV lyfte i rapporter fram lokala och konkreta exempel på förnyelse inom välfärdssystemen. Elva seminarier genomfördes med kvalificerade debattörer och i genomsnitt drygt 60 deltagare.

2) Etablera CVV som en viktig auktoritet i Sveriges välfärdspolitiska debatt och utveckla ett brett kontaktnät med olika välfärdspolitiska aktörer.

• CVV och Mauricio Rojas nämndes under året i c:a 500 pressklipp. Mauricios egna debattinlägg publicerades i över 30 tidningar och tidskrifter. Därutöver gästade han organisationer och företag på externa seminarier och konferenser.

3) Sprida goda exempel på förnyelse inom välfärden.

• De amerikanska socialpolitiska reformerna presenterades och viktiga exempel på förnyelse av förslummade innerstäder lyftes fram liksom vägen från bidrag till arbete och praktiska exempel på kundvalssystem.

4) Förlägga böcker och rapporter som förenar idédebatten med det praktiskt möjliga.

• Tio CVV-publikationer gavs ut under året varav en översattes till engelska. Rapporterna rör ett brett område inom välfärdspolitiken – från verktyg för mer kommunal valfrihet, till konkurrens, mångfald och förslag till ett nytt arbetsbefrämjande skattesystem. CVV har också utvärderat sjukvårdsreformerna i Skåne och Stockholm.

 


Centrum för Välfärd efter Välfärdsstaten c/o Timbro
Grev Turegatan 19 Box 5234 10245 Stockholm
Tel: 08-587 898 00 information@cvv.nu